KWF tumatanggap ng nominasyon para sa Ulirang Guro sa Filipino 2017

Rappler.com
KWF tumatanggap ng nominasyon para sa Ulirang Guro sa Filipino 2017
Ito ay taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon

This is an announcement from KWF.

Ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. 

Alinsunod sa layunin ng KWF na manghikayat at magpalaganap ng wikang Filipino sa pamamagitan ng mga insentibo, mga grant, at mga gawad, hinahangad ng tanggapan na makilala at maipagparangalan ang mga natatanging guro sa Filipino na nagpalamas ng angking husay, talino, at dedikasyon sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at kultura sa kanilang komunidad. 

Guro ang pundasyon ng sibilisasyon, at sa ganitong pananaw isinilang ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na kumikilala sa mga natatanging guro na pawang nakapag-ambad sa pagpapalaganap ng matalino at malikhaing gamit ng wikang Filipino sa iba’t-ibang disiplina, saanmang rehiyon sila nagmulat, at nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan at kayamanang pamana ng bansa. Kinikilala rin nito ang mga pambihirang gawain ng guro, sa mga anyong gaya ng akademikong ugnayan, saiksik, at pagpapalaganap ng wika upang mahikayat ang bagong henerasyon ng kabataan na kasangkapin ang Filipino at iba pang wikang katutubo sa mattas na antas at tungo sa ganap na kapakinabangan ng mga mamamayang Filipino. 

Panukalang Tuntunin sa Ulirang Guro sa Filipino 2017

1. Bukás ang timpalak sa mga guro sa Filipino at mga guro na nagtuturo ng ibang disiplina gamit ang wikang Filipino, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

 

2. Ang mga nominado ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na katangian:

 

a. May hawak na kaukulang lisensiya (LET para sa nasa antas sekundarya at elementarya), full-time at may permanenteng istatus.

b. Nakapaglingkod nang tatlo (3) o higit pang taon bílang guro ng Filipino o mga kaugnay na disiplina na ang gamit ay Filipino bílang wikang panturo at kasalukuyang nagtuturo sa anumang antas ng edukasyon at may antas ng kahusayan (performance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon ng paglilingkod.

c. May makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon.

d. Nakapag-ambag sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain.

e. Nanguna sa pagpapahalaga sa pamánang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

f. Nakatanggap ng parangal at/o iba pang gawad kaugnay sa kaniyang propesyon (opsiyonal).

 

3. Maaaring magpása ang paaralan ng higit sa isang nominasyon.

 

4. Ang bawat nominado ay kailangang magsumite ng mga sumusunod na dokumento:

 

a. Pomularyo para sa nominasyon;

b. Komprehensibong Curriculum Vitae

c. Rekomendasyon mula sa immediate superior ng kaniyang paaralan na naglalahad ng sumusunod:

 

c.1 Katunayan ng kagalingan bílang guro sa Filipino o guro na gumagamit ng Filipino sa kaniyang pagtutro na may makabansa at makataong kamalayan.

c.2 Katunayan ng No Pending Case

 

d. Folio ng mga katibayan ng pagkilala, gawad, publikasyon, at mga naisagawang seminar, palihan, at mga pananaliksik at proyektong may kaugnayan sa wika at kultura.

e. Kung nagtuturo ng ibang disiplina, ilakip ang mga patunay na nakapagtuturo gamit ang Filipino. Hal. modyul, banghay-aralin, silabus, pagsusulit, at iba pang kagamitang pampagtuturo nasusulat sa wikang Filipino

 

Kung sa tanggapan ng KWF isusumite ang lahok, kailangang magsumite ng hard copy file ng mga dokumento at soft copy file na nasa isang (1) CD. Ipadala ang lahok sa:

 

Lupon ng Ulirang Guro sa Filipino 2017

Komisyon sa Wikang Filipino

Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel

1005 San Miguel, Maynila

 

Kung sa tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) ipapadala ang lahok, kailangang magsumite ng dalawang (2) hard copy file at soft copy file na nasa isang CD. Maiiwan ang isang kopya ng hard copy file sa tanggapan ng SWK.

 

5. Isasama sa mga nominado ang mga nominasyon noong nakaraang taon (2016) na nag-update ng kanilang mga dokumento. Ngunit kung walang idadagdag sa mga dokumentong naipasa noong nakaraang taon, hindi na ito isasama.

 

6. Hinihikayat ring muling magsumite ng mga lahok ang mga sumali noong taong 2014 at 2015 sa gawad na ito maliban sa mga nanalo na.

 

7. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga lahok sa tanggapan ng KWF ay sa 14 Hunyo 2017. Maaari ding ipadala ang mga nominasyon sa tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) na nasa probinsiya/rehiyong kinabibilangan ng nominado. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

 

8. Makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala ang mga mapipiling Ulirang Guro sa Filipino.

9. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng isinumiteng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik ng KWF.

 

10. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa:

 

Komisyon sa Wikang Filipino

Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel

San Miguel, Maynila

Telepono: (02) 243-9855

Email: komfil@kwf.gov.phssgkwf@gmail.com

Website: www.kwf.gov.ph

 

http://kwf.gov.ph/ulirang-guro-tumatanggap-na-ng-nominasyon/

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.