Indonesia

KWF tumatanggap na ng lahok para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2019

Rappler.com
KWF tumatanggap na ng lahok para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2019
PRESS RELEASE: Maaaring magwagi ng P100,000 sa paggamit mo ng wikang Filipino sa iyong tesis/disertasyon

Ito ay press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Alam mo bang maisusulat mo sa wikang Filipino ang iyong tesis/disertasyon sa iyong pinagdadalubhasaang disiplina?

Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ay ang pinakamataas na pagkilála na handog ng KWF para sa natatanging tesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan, at iba pang kaugnay na larang gamit ang wikang Filipino.

Layunin nitong hikayatin at palaganapin, sa pamamagitan ng sistemang mga insentibo, grant, at gawad, ang pagsusulat at publikasyon sa Filipino at ibang mga wika ng Pilipinas ng mga akdang orihinal, kabilang ang mga teksbuk at sangguniang materyales sa iba’t ibang disiplina.

Makatatanggap ng halagang P100,000 at isang plake ng pagkilála ang magwawagi sa mga kategorya ng naturang gawad.

Lahat ng kopya ng mga lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok. Angkin ng KWF ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.

 

Tuntunin sa Paglahok

1. Ang gawad ay bukás sa lahat ng mga estudyante sa antas gradwado (masteral at doktorado), maliban sa mga empleado ng KWF at kanilang mga kaanak.

2. Ang ilalahok na tesis at/o disertasyon ay naipagtanggol at naipasá sa mga taóng 2018 at 2019.

3. Kinakailangan itong isulat bílang kahingian sa mga kursong may kaugnayan sa agham, matematika, agham panlipunan, humanidades, at sa iba pang kaugnay na larang.

4. Kailangang orihinal na isinulat at ipinagtanggol sa Filipino ang lahok, orihinal na gawa ng may-akda, hindi pa nailalathala bílang aklat, at hindi rin salin mula sa ibang wika.

5. Marapat na gamitin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) bílang format sa pagsulat ng talababa, talasanggunian, at iba pa.

6. Ang lahok ay kailangang isumite nang apat (4) na limbag na kopyang makinilyado o computerized (hard copy). Ang kopya ng mga lahok ay kinakailangang walang taglay na anumang pagkakakilanlan ng may-akda. Nangangahulugan ito ng pag-aalis ng mga preliminaryong pahina ng tesis at disertasyon na nagtataglay ng pagkakakilanlan ng may-akda. Tanging pamagat ng tesis/disertasyon at sagisag-panulat lámang ang pahihintulutang nakalimbag sa MS.

7. Ang mga preliminaryong pahina ng tesis/disertasyon, gaya ng katibayan ng pagsang-ayon, tungkol sa mananaliksik o bionote, pasasalamat, pag-aalay, pahina ng grado at ebalwasyon, at iba pang katulad ay ilalakip sa isang bukod na brown envelope, kasáma ang sumusunod:

  • curriculum vitae ng may-akda
  • KWF pormularyo ng paglahok
  • notaryadong awtentipikasyon ng lahok
  • notaryadong katibayan ng etikong pananaliksik (walang plahiyo) na nilagdaan ng tagapayo
  • rekomendasyon mula sa dalawang propesor sa kinabibilangang larangan
  • rekomendasyon mula sa tagapangulo ng kinabibilangang departamento
  • rekomendasyon mula sa dekano/a ng kinabibilangang kolehiyo
  • dihital na kopya ng lahok na nása isang compact disc (CD) o universal serial bus (USB)

Ang dokumentong ito ay nakalagay sa isang expanding envelope na may pangalan at adres ng kalahok. Ipadadala ang mga lahok sa:

Lupon sa Gawad Julian Cruz Balmaseda
c/o Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN)
2P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel,
San Miguel, Maynila 1005

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga lahok ay sa Oktubre 11. Para sa mga ipinadala sa pamamagitan ng koreo, tatanggapin lamang ng KWF ang mga lahok na nai-mail bago o sa nabanggit na petsa.

Maaaring i-download ang KWF Pormularyo sa Paglahok dito. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.