Komisyon sa Wikang Filipino

Nominasyon para sa Dangal ng Panitikan 2021 bukás na

Nominasyon para sa Dangal ng Panitikan 2021 bukás na
PRESS RELEASE: Ang Dangal ng Panitikan 2021 ay lifetime achievement award. Ang tatanghaling indibidwal o organisasyon ay tatanggap ng gawad sa Araw ni Balagtas, Abril 2.

Ito ay isang press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa 40 taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa 5 taón.

Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa panitikang Filipino at mga katutubong wika ng Filipinas (kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

Ang mga nominado ay marapat na manggáling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mulâ sa labas ng KWF.

Pára sa onlayn na nominasyon, sagutan ang pormularyo sa link na ito at ihanda ang sumusunod na dokumento na naka-PDF format:

  1. KWF Pormularyo sa Nominasyon
  2. Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina
  3. Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán)
  4. Mga pruweba sa katipunan ng mga akda na nagpapakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino

Pára sa nominasyon na ipadadalá sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelop ang sumusunod na dokumento na binanggit sa itaas at ipadalá sa:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa Marso 12, 5 nh.

Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2021 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Araw ni Balagtas, Abril 2.

Pára sa ibá pang detalye, mangyaring tumawag o mag-text sa 0928-844 1349, o magpadalá ng email sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph. – Rappler.com