READ: Gospel for Simbang Gabi – December 22, 2018

Rappler.com
READ: Gospel for Simbang Gabi – December 22, 2018
Read in Tagalog and English the Mass readings and gospel for Simbang Gabi day 7

MANILA, Philippines – One of the treasured traditions of the Christmas season in the Philippines is attending of novena Masses leading up to Christmas day, more popularly known as Simbang Gabi (night Mass) or Misa de Gallo (dawn Mass).

For 9 days, Filipino Catholics troop to churches as part of the preparation for the birth of Jesus Christ.

This year, Rappler will house live streams for anticipated Simbang Gabi Masses as they are celebrated across the Philippines and the world. Bookmark this page to watch the Mass each night.

Rappler will also be releasing daily Mass readings and gospels for those who will not be able to attend Mass. You can read Tagalog and English versions of the day’s scripture below.

TAGALOG:

Unang Pagbasa

1 Sam 1:24-28

Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa Templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, “Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaing tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako’y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang-buhay.” Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon.

Mabuting Balita

Lu 1:46-56

Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito: “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin! At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan Banal ang kanyang pangalan! Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel, bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

Nanatili si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

ENGLISH: 

First Reading

1 Sm 1:24-28

In those days, Hannah brought Samuel with her, along with a three-year-old bull, an ephah of fl our, and a skin of wine, and presented him at the temple of the Lord in Shiloh.

After the boy’s father had sacrificed the young bull, Hannah, his mother, approached Eli and said: “Pardon, my lord! As you live, my lord, I am the woman who stood near you here, praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord granted my request. Now I, in turn, give him to the Lord; as long as he lives, he shall be dedicated to the Lord.” She left Samuel there.
 

Gospel

Lk 1:46-56

Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior for he has looked upon his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has fi lled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children for ever.”

Mary remained with Elizabeth about three months and then returned to her home.

Scripture readings courtesy of Word & Life Publications.

Have a wonderful day and a happy Christmas! –Rappler.com

 

SIMBANG GABI GOSPELS MASTERLIST

WATCH LIVE: Simbang Gabi 2018

LIST: Simbang Gabi schedules across the Philippines

Day 1 – December 16, 2018

Day 2 – December 17, 2018

Day 3 – December 18, 2018

Day 4 – December 19, 2018

Day 5 – December 20, 2018

Day 6 – December 21, 2018

Day 7 – December 22, 2018

Day 8 – December 23, 2018

Day 9 – December 24, 2018

Christmas Day – December 25, 2018

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.