READ: Gospel for Simbang Gabi – December 21, 2019

Rappler.com
READ: Gospel for Simbang Gabi – December 21, 2019
Read in Tagalog and English the Mass readings and gospel for Simbang Gabi day 6

MANILA, Philippines – One of the treasured traditions of the Christmas season in the Philippines is attending of novena Masses leading up to Christmas day, more popularly known as Simbang Gabi (night Mass) or Misa de Gallo (dawn Mass).

For 9 days, Filipino Catholics troop to churches as part of the preparation for the birth of Jesus Christ.

This year, Rappler will house live streams for anticipated Simbang Gabi Masses as they are celebrated across the Philippines. Bookmark this page to watch the Mass each night.

Rappler will also be releasing daily Mass readings and gospels for those who will not be able to attend Mass. You can read Tagalog and English versions of the day’s scripture below.

TAGALOG:

Unang Pagbasa

Sof 3:14-18

Umawit ka nang malakas, Lunsod ng Sion: sumigaw ka, Israel! Magalak ka nang lubusan, Lunsod ng Jerusalem!

Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway.

Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon; wala nang kasawiang dapat pang katakutan.

Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem: “Huwag kang matakot, Sion; huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay; makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig; at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Mabuting Balita

Lu 1:39-45

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak niyang sinabi, “Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”


ENGLISH:

First Reading

Zep 3:14-18

Shout for joy, O daughter Zion! Sing joyfully, O Israel! Be glad and exult with all your heart, O daughter Jerusalem!

The Lord has removed the judgment against you, he has turned away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst, you have no further misfortune to fear.

On that day, it shall be said to Jerusalem: Fear not, O Zion, be not discouraged! The Lord, your God, is in your midst, a mighty savior. He will rejoice over you with gladness, and renew you in his love. He will sing joyfully because of you, as one sings at festivals.

Gospel

Lk 1:39-45

Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, fi lled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.”

Scripture readings courtesy of Word & Life Publications.

Have a wonderful day and a happy Christmas! – Rappler.com

SIMBANG GABI 2019 GOSPELS MASTERLIST

WATCH Simbang Gabi 2019 masses

LIST: Simbang Gabi schedules across the Philippines

Day 1 – December 16, 2019

Day 2 – December 17, 2019

Day 3 – December 18, 2019

Day 4 – December 19, 2019

Day 5 – December 20, 2019

Day 6 – December 21, 2019

Day 7 – December 22, 2019

Day 8 – December 23, 2019

Day 9 – December 24, 2019

Christmas Eve Mass 2019

Christmas Day Mass 2019

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.