READ: Gospel for Christmas Day – December 25, 2019

Rappler.com
READ: Gospel for Christmas Day – December 25, 2019
Read in Tagalog and English the Mass readings and gospel for Christmas day 2019

MANILA, Philippines – On Christmas Day, Filipino Catholics gather in churches to celebrate the coming of the Lord as a community.

After a 4-week advent celebration and 9 days of Simbang Gabi (night Mass) or Misa de Gallo (dawn Mass), the Filipino Christmas tradition culminates in a high Mass on the Eve of the birth of Jesus, December 25.

This year, Rappler will house the live stream of a Christmas Mass courtesy of Sambuhay TV Mass, for those who are unable to go to a church.

Rappler has also been releasing daily Mass readings and gospels for those who were not be able to attend Mass. You can read Tagalog and English versions of the Christmas day scripture below.

TAGALOG:

Unang Pagbasa

Isa 52:7-10

Magmula sa bundok, O kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin: “Sion, ang Diyos mo ay hari.”

Narito! Sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit; makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik, magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem; pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng Poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag.

Ikalawang Pagbasa

Heb 1:1-6

Mga kapatid: Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay.

Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak, gayon din, siya’y higit na di-hamak sa mga anghel.

Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Ikaw ang aking Anak! Ako ang iyong Ama.” Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, “Ako’y magiging kanyang Ama, at siya’y magiging Anak ko.” At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

Mabuting Balita

Jn 1:1-18

Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan.

Nasa sanlibutan ang Salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin, sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’ “

Dahil sa siya’y puspos ng pagibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.


ENGLISH:

First Reading

Is 52:7-10

How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, “Your God is King!”

Hark! Your sentinels raise a cry, together they shout for joy, for they see directly, before their eyes, the Lord restoring Zion. Break out together in song, O ruins of Jerusalem!

For the Lord comforts his people, he redeems Jerusalem. The Lord has bared his holy arm in the sight of all the nations; all the ends of the earth will behold the salvation of our God.

Second Reading

Heb 1:1-6

Brothers and sisters: In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, he has spoken to us through the Son, whom he made heir of all things and through whom he created the universe.

He is the refulgence of God’s glory, the very imprint of his being, and who sustains all things by his mighty word. When he had accomplished purifi cation from sins, he took his seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

For to which of the angels did God ever say: “You are my son; this day I have begotten you”? Or again: “I will be a father to him, and he shall be a son to me”? And again, when he leads the fi rst-born into the world, he says: “Let all the angels of God worship him.”

Gospel

Jn 1:1-5.9-14

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be.

What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him.

But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man’s decision but of God.

And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father’s only Son, full of grace and truth.

Scripture readings courtesy of Word & Life Publications.

Have a wonderful day and a happy Christmas! – Rappler.com

WATCH Simbang Gabi 2019 Masses 

SIMBANG GABI 2019 GOSPELS MASTERLIST

Day 1 – December 16, 2019

Day 2 – December 17, 2019

Day 3 – December 18, 2019

Day 4 – December 19, 2019

Day 5 – December 20, 2019

Day 6 – December 21, 2019

Day 7 – December 22, 2019

Day 8 – December 23, 2019

Day 9 – December 24, 2019

Christmas Eve Mass 2019

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.