governance

Mga Gahum kag Katungdanan: Gobernador, Bise Gobernador, Katapu sang Sangguniang Panlalawigan sa Filipinas

Rappler.com
Mga Gahum kag Katungdanan: Gobernador, Bise Gobernador, Katapu sang Sangguniang Panlalawigan sa Filipinas
Ano nga mga gahum, mga responsabilidad, kag mga serbisyo ang imo masaligan halin sa ginboto nimo nga gobernadora, bise gobernadora, kag katapu sang Sangguniang Panlalawigan?
Gobernador
Termino sang Pagpangalagad
 • 3 ka tuig mag-umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang eleksiyon
 • Mahimu nga mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino
Kuwalipikasyon
 • Filipino citizen
 • Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon
 • Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan
 • Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon
 • Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon sa iban pa nga mga lokal nga pulong
Mga Gahum kag Katungdanan
 • Bantayan ang pagpatuman sa mga programa kag proyekto sang gobyerno probinsiyal
 • Dumalahan ang pagpatuman sang mga layi kag ordinansa nga makaapekto sa probinsiya
 • Pamunuan ang pagpasanyog sang kita sa buwis sang probinsiya
 • Pamunuan ang pagpasanyog sa paggamit sang mga manggad sa pagpaimplementar sang mga programa kag proyekto para sa mga pumuluyo sa probinsiya
 • Masiguro ang paghatag sang mga serbisyo kag paghatag sing mga pasilidad para sa mga pumuluyo sang probinsiya
 • Dumalahan ang implementasyon sang plano sang pagpaugwad sang probinsiya

Ginkuhaan: Local Government Codeof 1991; Task and Responsibilities Checklist issued by the Department of the Interior and Local Government (DILG)

Bise Gobernador
Termino sang Pagpangalagad
 • 3 ka tuig umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang adlaw sang eleksiyon
 • Mahimu mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino
Kuwalipikasyon
 • Filipino citizen
 • Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon
 • Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan
 • Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon
 • Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon iban pa nga mga lokal nga pulong
Mga Gahum kag Katungdanan
 • Magasirbe nga tagapangulo nga opisyal sang sangguniang panlalawigan
 • Mag-appoint sang mga opisyal kag empleayado sang sangguniang panlalawigan magluwas sa nakabutang sa Local Government Code of 1991
 • Magabulos bilang gobernador para sa mga nabilin nga termino kon may permanente nga pagkabakante sa pagkagobernador, kag mangin iya ang tanan nga gahum kag buluhaton sang pagpanguluhan sa probinsiya

Ginkuhaan: Local Government Code of 1991; Tasks and Responsibilities Checklist issued by the Department of Interior and Local Government

Katapu sang Sangguniang Panlalawigan
Termino sang Pagpangalagad
 • 3 ka tuig mag-umpisa sa udto-adlaw sang Hunyo 30 pagkatapos sang eleksiyon
 • Mahimu nga mabotohan liwan sa indi magsobra sa tatlo ka sunod-sunod nga termino
Kuwalipikasyon
 • Filipino citizen
 • Indi magnubo sa 21 ka tuig ang edad sa adlaw sang eleksiyon
 • Rehistrado nga botante sa probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan
 • Residente sang probinsiya kon sa diin siya nagapadalagan sa sulod sang indi magnubo sa 1 ka tuig antes and adlaw sang eleksiyon
 • Kahibalo magbasa kag magsulat sa Filipino ukon sa iban pa nga mga lokal nga pulong
Komposisyon sang Sangguniang Panlalawigan
 • Bise Gobernador, bilang tagapangulo nga opisyal
 • Ginboto nga mga regular nga katapu
 • Presidente sang provincial chapter sang Liga ng mga Barangay sa Filipinas
 • Presidente sang provincial chapter sang pederasyon sang mga konseho ng mga munisipyo kag component city
 • 3 representante nga sectoral: 1 halin sa kababayenhan, 1 halin sa pang-agrikultura ukon industiyal nga mamumugon, kag 1 halin sa mga masunod: imol sa siyudad, tumandok nga mga tawo, mga tawo nga may pisikal nga diperensiya
Mga Gahum kag Katungdanan
 • Magahimu sing mga ordinansa kag resolusyon sa pagpondo para sa mga programa kag proyekto sang probinsiya
 • Magahimu sang tuigan kag mga dugang nga badyet sang gobyernong probinsiyal
 • Mag-aprobar kag magpasar sing mga ordinansa kag resolusyon nga kinahanglan agod makagiho ang gobyernong probinsiyal
 • Maghatag sang mga franchise kag mag-aprobar san mga permit kag lisensiya

Ginkuhaan: Local Government Code of 1991; Tasks and Responsibilities Checklist issued by the Department of Interior and Local Government

– Rappler.com

Ginbadbad ni John Iremil Teodoro, PhD, sang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) gikan sa orihinal nga Ingles ni Jodesz Gavilan sang Rappler.com.