Pagninilay sa Siete Palabras: Naganap na

Rev. Charles Jenkin J. Mendoza
Pagninilay sa Siete Palabras: Naganap na
Ano ang Naganap? Ang kanyang pinasimulang ministeryo ay natatapos doon sa Kalbaryo. Ang pagkakasugo ng Ama ay tinupad niya ng walang labis at walang kulang.

Ikaanim na wika: “Naganap na.” – Juan 19:30

Ito ang ikalawang pangsarili ni Hesus. Itong ikaanim ang pinaka-maikling wika – NAGANAP NA. Sa wikang Griego ay “TELESTAI”, isang salita ng kasiyahan na katumbas ng “MISSION ACCOMPLISHED” ng mga sundalong nakatupad sa isang mahalagang ekspedisyon.

Ano ang Naganap? Ang kanyang pinasimulang ministeryo ay natatapos doon sa Kalbaryo. Ang pagkakasugo ng Ama ay tinupad niya ng walang labis at walang kulang.

Natupad niya ang gawaing pamamagitan at ang ministeryo ng pagkakasundo, “Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid.” (1 Juan 2:1) at “Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya.” (2 Corinto 5:18)

Naganap sa kanya kung ano ang mga bagay na nasusulat sa kautusan ni Moises at sa mga propeta, “Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga Awit.” (Lucas 24:44)

Naganap na ang pagiging maamong Korderong dinadala sa patayan, gayon ma’y walang imik, “Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita; tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man.” (Isaias 53:7)

Naganap ng buong-buo ang gawaing pagliligtas dahil sa pagkakahandog ng kanyang sarili, minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami, “Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.” (Hebreo 9:28)

Minsan ay may isang taong hangos na hinahabol ang isang Pamamahayag ng Ebanghelistiko ni Billy Graham. Nahuli siya at ang dinatnan na lamang ay ang alalay ng dakilang ebanghelista. “Sayang at hindi ako umabot, ngunit mayroon akong mahalagang tanong, ‘Ano po kaya ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas?’” Sinagot siya ng ganito, “Wala na po kayong gagawin, Ginoo, ginampanan na po ni Hesus ang pagliligtas, may 2000 na ngayon ang nakakaraan. Tatanggapin mo na lamang ang kaligtasan bilang regalo kung kinikilala ninyo si Kristo.”

Tunay nga mga kapatid ko, inumpisahan at tinapos ni Hesus ang misyon ng pagliligtas. Magpasalamat tayo at maglingkod sa Kanya. Hindi dapat na magaling lang tayo sa pasimula at titigil na sa gitna ng daan.

Marami ang mga ex-Christian na “once upon a time” ngunit ngayon ay wala na. Ang Diyos mismo ay nasiyahan ng matapos ang gawaing pagkalikha. Nasusulat sa Genesis 1:21, “Nakita ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha at narito, Napakabuti.”

Alalahanin natin mga kapatid, na ang magtapat lamang HANGGANG KAMATAYAN ang siyang bibigyan ng putong ng buhay – Apocalipsis 2:10c.

Tunay na ang batayan ng tagumpay ay hindi ang mabuting pasimula kundi ang magandang wakas. – Rappler.com

Pastor Charles ang tawag nila kay Rev. Charles Jenkin J. Mendoza. Si Rev. Mendoza ay kasalukuyang Associate Pastor ng Central United Methodist Church, at nangangasiwa ng Tagalog congregation. Isa siyang Ordained Elder ng The United Methodist Church. Namulat siya sa buhay ministro dahil panganay na anak siya ni Rev. Arturo N. Mendoza. Si Pastor Charles ay kasal kay Ma. Jennifer Millan-Mendoza at sila ay biniyayaan ng 4 na anak na sila Jeddidiah Charein, Jan Michael, Jemimah Myrna, at Jilen Chephirah. A video-reflection on the sixth of the  ‘7 Last Words of Jesus Christ’ presented by St. Paul’s Audiovisuals.

Here are more reflections on the “7 Last Words” of Jesus Christ from different Christian groups:

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.