Filipino poetry

[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Jaime Fabregas reads Buboy Aguay’s ‘Kun kasalan sa diyos’

Rappler.com
[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Jaime Fabregas reads Buboy Aguay’s ‘Kun kasalan sa diyos’
The Bikolano poem tackles same-sex relationships against the backdrop of society and the Church

Veteran actor and member of Free the Artist Movement Jaime Fabregas reads the Bikolano poem Kun kasalan sa diyos by Buboy Aguay. The work tackles same-sex relationships against the backdrop of society and the Church. It echoes a common sentiment within the LGBTQ+ community: God taught queer folk how to love.

Born in Iriga City, Camarines Sur, Fabregas is a familiar face in Philippine cinema and television. Aside from his acting, he is also an award-winning musical scorer. An advocate of equality and human rights, he is vocal about his views on social media.

Aguay is a writer and director from Calabanga, Camarines Sur. He was given a Carlos Palanca Memorial Award for Literature in 2011.

Read the full text here:

Kun kasalan sa diyos
ni Buboy Aguay

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
dai ta ka dadarahon sa altar kan mga santo
o sa sakripisyohan kan mga
anito huli ta an arog kainin pagkamoot
maluhod sana sa ladawan kan
satuyang mga puso
iyan kun dai ka matatakot na dai magkomunyon
sa mga aldaw ni domingo

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
araaldaw akong mabuyboy
kan sakuyang kasalan sa kinaban
aakon an gabos na pinitensiya
tanganin an sakuyang kalag
mabalukat sa pagkakakadena saimo
kun igwa man nanggad na birtud nin siring
an kumpisal

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
dai ako magsasawa na maglaom asin maghalat
asin mag-apod sa diyos
na makakasabot
kan siring na pagkamoot
huli ta saimo ako masamba
asin mapamibi
huli ta aram kong madadangog mo
maski an mga tataramon
na dai masasambit kan sakon tingog
maski itong mga duyan-duyan kan sakuyang daghan

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
masatagulipdan an mga ribulto asin santo
sa mga bangging mahiluno kita
asin an satuyang mga pangadyi
para sa kadasaro kaya mataralikod
an mga iskapularyo, istampa
masusupog sa kabanalan tang duwa
mapalipod an mga anghel sa saindan mga pakpak
mapanguros, maantanda an kinaban
mantang kita nagtatalingkas
nagkakapakpak
sa mga panganoron kan ulunan
asin mga langit-langit kan tamong
na iyong nagkakasal satuya
sa bindesyon kan durupil na lanob

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
papasingon ko an mga pahina
sa mga libro nin kabanalan
na nagtutukdo nin pagkamoot
asin iaatang ko saimo
an mga pasing na pahina kan corinto
tanganing mapatutuohan ko saimo
na an diyos ninda
an nagtukdo sakuya
na kamotan ka nin bilog na pagkakasala

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo
magigin mahamis para sakuya an lingawan gabos
kaysa magkasalang dai ka mamotan
huli ta matutumtom ako sa impyerno
mantang yaon pa sa kinaban

– Rappler.com

Special thanks to Buboy Aguay, Jaime Fabregas, and Free the Artist Movement.

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!