READ: Gospel for Simbang Gabi – December 16, 2018

Rappler.com
READ: Gospel for Simbang Gabi – December 16, 2018
Read in Tagalog and English the Mass readings and gospel for Simbang Gabi day 1

MANILA, Philippines – One of the treasured traditions of the Christmas season in the Philippines is attending of novena Masses leading up to Christmas day, more popularly known as Simbang Gabi (night Mass) or Misa de Gallo (dawn Mass).

For 9 days, Filipino Catholics troop to churches as part of the preparation for the birth of Jesus Christ.

This year, Rappler will house live streams for anticipated Simbang Gabi Masses as they are celebrated across the Philippines and the world. Bookmark this page to watch the Mass each night.

Rappler will also be releasing daily Mass readings and gospels for those who will not be able to attend Mass. You can read Tagalog and English versions of the day’s scripture below.

TAGALOG:

Unang Pagbasa

Sof 3:14-18

Umawit ka nang malakas, Lunsod ng Sion; sumigaw ka, Israel! Magalak ka nang lubusan, Lunsod ng Jerusalem!

Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon; wala nang kasawiang dapat pang katakutan.

Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem: “Huwag kang
matakot, Sion; huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay; makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig; at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Ikalawang Pagbasa

Fil 4:4-7

Mga kapatid: Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko: magalak kayo!

Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang-loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang di-malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Hesus.

Mabuting Balita

Lu 3:10-18

Noong panahong iyon: Tinanong si Juan Bautista ng mga tao, “Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?”

“Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain,” tugon niya.

Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, “Guro, ano po ang dapat naming gawin?” Sumagot siya, “Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin.” Tinanong din siya ng mga kawal, “At kami, ano naman ang dapat naming gawin?” “Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo; masiyahan kayo sa inyong sahod,” sagot niya.

Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.” Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng Mabuting Balita.

ENGLISH:

First Reading

Zep 3:14-18

Shout for joy, O daughter Zion! Sing joyfully, O Israel! Be glad and exult with all your heart, O daughter Jerusalem!

The Lord has removed the judgment against you, he has turned away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst, you have no further misfortune to fear.

On that day, it shall be said to Jerusalem: “Fear not, O Zion, be not discouraged! The Lord, your God, is in your midst, a mighty savior. He will rejoice over you with gladness, and renew you in his love. He will sing joyfully because of you, as one sings at festivals.”

Second Reading

Phil 4:4-7

Brothers and sisters:
Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice!

Your kindness should be known to all. The Lord is near. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

Gospel

Lk 3:10-18

The crowds asked John the Baptist, “What should we do?” He said to them in reply, “Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise.”

Even tax collectors came to be baptized and they said to him, “Teacher, what should we do?” He answered them, “Stop collecting more than what is prescribed.”

Soldiers also asked him, “And what is it that we should do?” He told them, “Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages.”

Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, “I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire.”

Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people.

Scripture readings courtesy of Word & Life Publications.

Have a wonderful day and a happy Christmas! –Rappler.com

 

SIMBANG GABI GOSPELS MASTERLIST

WATCH LIVE: Simbang Gabi 2018

LIST: Simbang Gabi schedules across the Philippines

Day 1 – December 16, 2018

Day 2 – December 17, 2018

Day 3 – December 18, 2018

Day 4 – December 19, 2018

Day 5 – December 20, 2018

Day 6 – December 21, 2018

Day 7 – December 22, 2018

Day 8 – December 23, 2018

Day 9 – December 24, 2018

Christmas Day – December 25, 2018

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.