Komisyon sa Wikang Filipino

KWF tatanggap ng mga panukalang aklat hanggang Disyembre 31, 2023

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

KWF tatanggap ng mga panukalang aklat hanggang Disyembre 31, 2023
PRESS RELEASE: Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat na magpasa ng panukalang aklat na nakasulat sa Filipino at iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas

Ang sumusunod ay isang press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Inaanyayahan ang lahat na magpása ng panukalang aklat para sa Aklat ng Bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tatanggap ang patnugutan ng Aklat ng Bayan ng teknikal na mga akda, saliksik pangwika, malikhaing akdang pampanitikan na nakasulat sa Filipino at sa mga katutubong wika sa Pilipinas gaya ng Sebwano, Chavacano, Hiligaynon, Ilocano, Waray, Bikol, Kapampangan, Tausug, Mëranaw, Kinaray-a, Surigaonon, at iba pa.

Bukás ang panawagan para sa lahat ng manunulat, editor, mananaliksik, at tagasalin sa Filipino at mga katutubong wika. Hinihikayat din ang mga baguhang manunulat na magsumite.

Layon ng proyekto na palakasin pang higit ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas. Gayundin, target nitóng matipon ang mahahalagang akdang pumapaksa sa wika at kultura ng bansa na magagamit sa pag-aaral, pagtuturo, at pananaliksik ng mga estudyante, guro, at iskolar.

Mga Panuntunan
 1. Maaaring magsumite ng aklat alinman sa sumusunod na paksa:
  • Diksiyonaryo
  • Koleksiyon ng mga saliksik sa araling kultural
  • Koleksiyon ng mga saliksik sa araling pagsasalin
  • Mga saliksik sa sosyolingguwistika, ponetika, ponolohiya, morpolohiya, pragmatika, sintaks, at semantika ng wikang Filipino at/o mga katutubong wika ng Pilipinas
  • Koleksiyon ng kritikal na pagsusuri ng mga akdang pampanitikan
  • Koleksiyon ng mga maikling kuwento
  • Koleksiyon ng mga sanaysay
  • Koleksiyon ng mga dulang may isang yugto
  • Salin sa Filipino ng klasikong akdang rehiyonal (ililimbag na bilingguwal)
  • Salin sa katutubong wika ng klasikong akdang nakasulat sa Filipino o Ingles o iba pang mga wika sa mundo (ililimbag nang bilingguwal)
  • Teknikal na mga akdang nasusulat sa Filipino (batas, medisina, agrikultura, populasyon, edukasyon, disaster, financial literacy, urban planning, engineering, negosyo, etc.)
 2. Orihinal at hindi pa nailathala o naipása sa ibang publikasyon ang akda.
 3. May kasámang sinagutang pormularyo ang isusumiteng mga akda. Maaakses ang pormularyo sa link na ito.
 4. Naka-encode sa word file ang isusumiteng mga akda, may 1.5 espasyo, font style na Arial, at font size na 11.
 5. Maglakip ng bionote ng (mga) may-akda. Isaad ang iyong kasalukuyang posisyon, institusyon, espesyalisasyon, mga nailimbag na akda at saliksik.
 6. Isumite ang mga akda kasáma ang pormularyo sa kwf-publikasyon@kwf.gov.ph.
 7. Para sa mga saliksik, sanaysay, pagsusuring pampanitikan, at teknikal na akda, dapat taglay nitó ang kompletong mga bahagi ng isusumiteng akda lakip ang sumusunod:
  • Introduksiyon
  • Talaan ng Nilalaman
  • Bibliyograpiya
  • Mga talâ
  • Glosaryo
  • Bionote ng awtor, mga kontribyutor, editor, at katuwang na mga editor
  • Katibayan ng pahintulot mulâ sa lehitimong may-ari ng ginamit na mga guhit o larawan na may lakip na deskripsiyon
 8. Para sa mga malikhaing akda, kompletong akda kalakip ang:
  • Introduksiyon
  • Talaan ng nilalaman
  • Talâ ng editor o tagasalin
  • Bionote ng awtor, editor, katuwang na mga editor, kontribyutor, at tagasalin
 9. Kinakailangang nakaalinsunod sa mga tuntúnin ng KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat ang isusumiteng panukalang aklat at sa estilo ng Chicago Manual of Style (CMOS) para sa mga talâ, talababâ, at bibliyograpiya.
 10. Sa pagsusumite gámit ang email, gamítin ang format na: APELYIDO-GENRE-KWF-PUB2023
  Halimbawa: REYES-SALIKSIK-KWF-PUB2023
 11. Sa Disyembre 31, 2023 ang hulíng araw ng pagsusumite. Para sa mga karagdagang impormasyon, tanong, at/o paglilinaw, maaaring tumawag sa (02) 899-606-70 at hanapin si G. Evie Duclay o kayâ ay mag-email sa kwf-publikasyon@kwf.gov.ph.
 12. Tanging ang mga nakapasá lámang sa ribyu ang makatatanggap ng pabatid makalipas ang tatlumpung (30) araw matapos ang dedlayn. Ang karapatang-sipi ng lahat ng mga isinumiteng panukalang aklat ay mananatili sa mga may-akda.

– Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!