governance

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Punong-Lungsod, Pangalawang Punong-Lungsod, Konsehal

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Punong-Lungsod, Pangalawang Punong-Lungsod, Konsehal
Ano ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob mo, ano ang mga pananagutan at paglilingkod na dapat mong asahan kapag naghalal ka ng isang punong-lungsod, pangalawang punong-lungsod, at konsehal?
Punong-Lungsod
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Rehistradong botante sa lungsod na kakandidatuhan
 • Residente ng lungsod na kakandidatuhan nang hindi bábabâ sa isang taon bago ang eleksiyon 
 • Nakapagsusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
 • Dalawampu’t isang taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Pangangasiwa ng lahat ng programa, proyekto, serbisyo, at aktibidad ng pamahalaang- lungsod
 • Pagpapatupad ng lahat ng batas at ordenansa kaugnay ng pangangasiwa ng lungsod
 • Pag-iimplementa ng lahat ng patakaran, programa, proyekto, serbisyo, at aktibidad ng lungsod
 • Pagpapasimula at pagpapatindi ng pagpaparami ng mga pinagkukunang-yaman at kita, at paggamit sa mga ito sa iplementasyon ng mga plano
 • Pagtiyak na may mga batayang serbisyo at sapat na pasilidad sa lungsod

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991

Pangalawang Punong-Lungsod
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Rehistradong botante sa lungsod na kakandidatuhan
 • Residente ng lungsod na kakandidatuhan nang hindi bababa sa isang taon bago ang eleksiyon 
 • Nakapagsusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
 • Dalawampu’t isang taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon 
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Panguluhan ang sangguniang panlungsod 
 • Paglagda sa lahat ng mga patunay ng mga ginastos ng konseho ng lungsod
 • Pagtatalaga ng mga opisyal at tauhan ng konseho ng lungsod
 • Paghalili sa punong-lungsod sakaling permanenteng mabakante ang posisyon
 • Paggamit sa mga kapangyarihan at pagtupad sa mga tungkulin at gawain ng punong-lungsod sakaling mabakante nang panandalian ang posisyon

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991

Kasapi ng Sangguniang Panlunsod
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Rehistradong botante sa lungsod na kakandidatuhan
 • Residente ng lungsod na kakandidatuhan nang hindi bábabâ sa isang taon bago ang eleksiyon 
 • Nakasusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
 • Labingwalong taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon. Sa mga lubhang urbanisadong lungsod, kailangang dalawampu’t isang taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon ang mga kandidato. 
Ang mga Bumubuo sa Sangguniang Panlungsod
 • Pangalawang punong-lungsod na siyang nagsisilbing tagapangulo nito
 • Mga regular na kasaping nahalal
 • Presidente ng Liga ng mga Barangay ng lungsod
 • Presidente ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ng Lungsod
 • Tatlong sektoral na kinatawan: 1 mula sa kababaihan, 1 mula sa mga manggagawang agrikultural o industriyal, at 1 mula sa iba pang sektor gaya ng maralitang tagalungsod, mga katutubong pamayanan, o mga may kapansanan
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Pag-aproba ng mga ordenansa at pagpapasá ng mga resolusyon para sa isang epektibong pamahalaang-lungsod
 • Pagpaparami ng mga pinagkukunang-yaman at kita para sa mga planong pangkaunlaran, mga layuning pamprograma, at mga priyoridad ng lungsod
 • Pagpapasá ng mga ordenansa na nagkakaloob ng mga prangkisa at pagbibigay ng mga permiso o lisensiya
 • Pagsasaayos ng mga aktibidad na may kinalaman sa paggamit ng lupa, mga gusali, at mga estruktura
 • Pag-aproba ng mga ordenansa para sa pagdudulot ng mga batayang serbisyo at pasilidad

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 

– Rappler.com

Isinalin ni Michael M. Coroza, PhD, ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) mula sa orihinal na Ingles ni Vernise Tantuco ng Rappler.com 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!