governance

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Kinatawan ng Distrito, Kinatawan ng Party List

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Kinatawan ng Distrito, Kinatawan ng Party List
Ano ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob mo, ano ang mga pananagutan at paglilingkod na dapat mong asahan kapag naghalal ka ng kinatawan ng distrito at ng organisasyon sa party list?
Kinatawan ng Distrito
Termino
 • Tatlong taon
 • Maaaring maihalal nang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Ipinanganak sa Filipinas
 • 25 taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon
 • Nakapagbabasá at nakapagsusulat
 • Rehistradong botante sa distritong kakatawanin
 • Residente sa nasabing distrito nang hindi bababa sa isang taon
Mga Kapangyarihan at Pananagutan 
 • Paglikha ng mga panukalang batas, pinagsanib na resolusyon, kapanabay na resolusyon, at mga simpleng resolusyon
 • Pagrepaso sa badyet na ipinanukala ng sangay na ehekutibo at paglikha ng panukalang batas sa pangkalahatang apropyasyon
 • Pagtalakay ng mga reklamo tungkol sa pagpapatalsik at pagsusumite ng resolusyon na nagtatakda ng mga Artikulo ng Pagpapatalsik
 • Pagboto sa pagdedeklara na may umiiral na kalagayang nasa digmaan
 • Pagpapahintulot sa pangulo na gamitin ang kapangyarihan sa pagtupad ng idineklarang pambansang patakaran sa panahon ng digmaan o iba pang pambansang kagipitan
 • Pagboto sa pagpapatigil o pagpapalawig ng proklamasyon ukol sa batas militar ng pangulo
 • Sa pamamagitan ng Komisyon sa Pagtatalaga, pagpapatibay o pagtanggi sa mga pangunahing pagtatalaga na ginawa ng pangulo sa mga ahensiyang pampamahalaan
 • Pagboto sa pagkakaloob ng amnestiya ng pangulo
 • Pagpapanukala ng mga enmiyenda at rebisyon sa Konstitusyon, pagboto upang mabuo ang isang konstitusyonal na asamblea o makapagpatawag ng isang eleksiyon para sa mga magiging miyembro ng kumbensiyong konstitusyonal

Sanggunian: Konstitusyon ng Republika ng Filipinas ng 1987; Artikulo sa Rappler: Beyond Legislation: Powers, roles of Philippine lawmakers    

Kinatawan ng Party List
Termino
 • Tatlong taon
 • Maaaring inomina ng nahalal na partido o organisasyon nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon

ANG PARTIDO O ORGANISASYON

 • Partidong sektoral – ang pangunahing itinataguyod ng grupo ay tumutukoy sa mga espesyal na interes at alalahanin ng mga sumusunod na sektor: paggawa, magsasaka, mangingisda, maralitang tagalungsod, mga katutubong kultural na komunidad, nakatatanda, may kapansanan, kababaihan, kabataan, mga beterano, mga manggagawa sa ibayong dagat, at mga propesyonal
 • Organisasyong sektoral – ang mga kasapi ay may magkakatulad na kalagayan o katangiang pisikal, hanapbuhay, mga interes, o alalahanin
 • Partidong pampolitika – ang mga miyembro ay may magkakatulad na ideolohiya, ideang pampolitika, at mga prinsipyo sa pangkalahatang pagpapatakbo ng gobyerno
 • Hindi dapat isang relihiyosong sekta o denominasyon, organisasyon, o asosasyon na itinatag para sa mga layuning panrelihiyon
 • Hindi dapat magtaguyod ng karahasan o mga hakbang na di-ayon sa batas sa pagtupad ng layunin
 • Hindi dapat isang banyagang partido o organisasyon
 • Hindi dapat makatanggap ng suporta mula sa isang banyagang gobyerno, banyagang partidong politikal, pundasyon, at organisasyon
 • Hindi dapat lumabag o di-nakatupad sa mga batas, panuntunan, o mga regulasyon na may kinalaman sa eleksiyon
 • Hindi dapat magbigay ng mga di-totoong pahayag sa petisyon nito
 • Hindi dapat nahinto ang pag-iral nang hindi bababa sa isang taon o di-nakalahok sa dalawang nakaraang magkasunod na eleksiyon
 • Hindi nagkamit ng botong mas mababa sa dalawang porsiyento (2%) ng kabuoang bilang ng boto sa ilalim ng sistemang party list sa nakaraang dalawang magkasunod na eleksiyon

ANG NOMINADO

 • Ipinanganak sa Filipinas
 • Rehistradong botante
 • Residente ng Filipinas nang hindi bababa sa isang taon 
 • Nakapagbabasa at nakapagsusulat
 • Tunay na kasapi nang hindi bababa sa siyamnapung araw ng partidong irerepresenta
 • Hindi bababa sa dalawampu’t limang taóng gulang sa araw ng eleksiyon; kung ang nominado ay para sa sektor ng kabataan, hindi dapat hihigit sa tatlumpung taon ang edad
 • Ininomina ng partido
Mga Kapangyarihan at Pananagutan 
 • Katulad ng inihanay na katungkulan ng mga kinatawan ng distrito, ngunit inaasahang kakatawanin ang mga interes ng kaniyang sektor o partido sa paglikha ng mga panukalang batas at resolusyon

Sanggunian: Konstitusyon ng Republika ng Filipinas ng 1987; Republic Act 7941:Party-List System Act

– Rappler.com

Isinalin ni Dr. Michael M. Coroza ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) mula sa orihinal na Ingles ni Pauline Macaraeg ng Rappler.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!