governance

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Punong-Bayan, Pangalawang Punong-Bayan, Konsehal

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Punong-Bayan, Pangalawang Punong-Bayan, Konsehal
Ano ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob mo, ano ang mga pananagutan at paglilingkod na dapat mong asahan kapag naghalal ka ng isang punong-bayan, pangalawang punong-bayan, at konsehal?
Punong-Bayan
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • 21 taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon
 • Rehistradong botante sa munisipalidad na kakandidatuhan
 • Residente ng munisipalidad na kakandidatuhan nang hindi bábabâ sa isang taon bago ang eleksiyon
 • Nakapagbabasá at nakapagsusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
Mga Kapangyarihan at Pananagutan 
 • Pangangasiwa ng lahat ng programa, proyekto, serbisyo, at aktibidad ng pamahalaang bayan
 • Pagpapatupad ng lahat ng mga batas at ordenansa kaugnay ng pamamahala ng munisipalidad at ng paggamit ng mga pangkabuoang kapangyarihan nito
 • Pagpapasimula at pagpapatindi ng pagpaparami ng mga pinagkukunang-yaman at kita
 • Pagtiyak na maipagkakaloob ang mga batayang serbisyo at sapat na pasilidad

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991

Pangalawang Punong-Bayan
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • 21 taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon 
 • Rehistradong botante sa munisipalidad na kakandidatuhan
 • Residente ng munisipalidad na kakandidatuhan nang hindi bábabâ sa isang taon bago ang eleksiyon 
 • Nakapagbabasá at nakapagsusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Panguluhan ang sangguniang-bayan at paglagda sa lahat ng mga patunay ng mga ginastos para sa operasyon nito
 • Pagtatalaga ng mga opisyal at tauhan ng sangguniang-bayan nang may eksepsiyon alinsunod sa Kodigo ng Lokal na Pamahalaan
 • Paghalili sa punong-bayan sakaling permanenteng mabakante ang posisyon
 • Paggamit sa mga kapangyarihan at pagtupad sa mga tungkulin at gawain ng punong-bayan sakaling mabakante nang panandalian ang posisyon

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991

Miyembro ng Sangguniang-Bayan
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • 18 taóng gulang pataas sa araw ng eleksiyon 
 • Rehistradong botante sa distrito na kakandidatuhan
 • Residente ng distrito na kakandidatuhan nang hindi bábabâ sa isang taon bago ang eleksiyon 
 • Nakapagbabasá at nakapagsusulat sa Filipino o sa alinmang lokal na wika o diyalekto
Ang mga Bumubuo sa Sangguniang-Bayan
 • Pangalawang punong-bayan na siyang nagsisilbing tagapangulo nito
 • Mga regular na kasapi ng sanggunian
 • Presidente ng munisipal na sangay ng Liga ng mga Barangay
 • Presidente ng pambayang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan 
 • Tatlong sektoral na kinatawan: 1 mula sa kababaihan, 1 mula sa mga manggagawang agrikultural o industriyal, at 1 mula sa iba pang sektor gaya ng maralitang tagalungsod, mga katutubong pamayanan, mga may kapansanan
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Pag-aproba ng mga ordenansa at pagpapasá ng mga resolusyon para sa isang mahusay at mabisàng pamahalaang-bayan
 • Pagpaparami ng mga pinagkukunang-yaman at kita para sa mga planong pangkaunlaran, mga layuning pamprograma, at mga priyoridad ng munisipalidad
 • Pagkakaloob ng mga prangkisa, pagpapasá ng mga ordenansa na nagpapahintulot sa pagbibigay ng mga permiso o lisensiya, pagpapasá ng mga ordenansa na nagtatakda ng buwis, bayarin, at mga singilin
 • Pagsasaayos ng mga aktibidad na may kinalaman sa paggamit ng lupa, mga gusali, at mga estruktura
 • Pag-aproba ng mga ordenansang tumitiyak sa mahusay at mabisàng pagkakaloob ng mga batayang serbisyo at pasilidad

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 

– Rappler.com

Isinalin ni Michael M. Coroza, PhD, ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) mula sa orihinal na Ingles ni Loreben Tuquero ng Rappler.com 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!