governance

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Gobernador, Bise Gobernador, Miyembro ng Sangguniang Panlalawigan

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga Kapangyarihan at Katungkulan: Gobernador, Bise Gobernador, Miyembro ng Sangguniang Panlalawigan
Ano ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob mo, ano ang mga pananagutan at paglilingkod na dapat mong asahan kapag naghalal ka ng isang gobernador, bise gobernador, at miyembro ng sangguniang panlalawigan?
Gobernador
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Hindi bababa sa dalawampu’t isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Rehistradong botante ng probinsiyang kakandidatuhan
 • Residente ng probinsiyang kakandidatuhan sa loob ng hindi bababa sa isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Nakapagbabasa at nakapagsusulat sa Filipino o aliman sa mga lokal na wika
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Pag-asikaso sa implementasyon ng mga programa at proyektong ginagampanan ng probinsiyal na gobyerno
 • Pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga batas at ordenansa na nakaaapekto sa probinsiya
 • Pagpapasimula at pagpapatindi ng mga hakbang sa paglaki ng kita ng probinsiya
 • Pagpapasimula at pagpapatindi ng mga hakbang sa paggamit ng mga pinagkukunang-yaman sa implementasyon ng mga programa at proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan ng probinsiya
 • Pagtiyak na maipagkakaloob ang mga batayang paglilingkod at ang paglalagay ng sapat na pasilidad para sa mga mamamayan
 • Pangasiwaan ang implementasyon ng planong pangkaunlaran ng probinsiya

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991; Task and Responsibilities Checklist na inilabas ng Departmento ng Interyor at Lokal na Pamahalaan

Bise Gobernador
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Hindi bababa sa dalawampu’t isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Rehistradong botante ng probinsiyang kakandidatuhan
 • Residente ng probinsiyang kakandidatuhan sa loob ng hindi bababa sa isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Nakapagbabasa at nakapagsusulat sa Filipino o aliman sa mga lokal na wika
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Paglilingkod bilang opisyal na tagapangasiwa ng sangguniang panlalawigan
 • Pagtatalaga ng lahat ng opisyal at kawani ng sangguniang panlalawigan bukod doon sa ang mga pagkakatalaga ay umaalinsunod sa itinakda ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991
 • Paghalili sa gobernador sa mga nalalabing taon ng termino sakaling mabakante ang posisyon kayâ gagamitin ang lahat ng kapangyarihan at tungkulin ng punòng tagapagpaganap ng probinsiya

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991; Task and Responsibilities Checklist na inilabas ng Departmento ng Interyor at Lokal na Pamahalaan

Miyembro ng Sangguniang Panlalawigan
Termino
 • Tatlong taon simula sa tanghali ng 30 Hunyo pagkatapos ng eleksiyon
 • Maaaring ihalal nang hanggang tatlong magkakasunod na termino
Mga Kalipikasyon
 • Mamamayan ng Filipinas
 • Hindi bababa sa dalawampu’t isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Rehistradong botante ng probinsiyang kakandidatuhan
 • Residente ng probinsiyang kakandidatuhan sa loob ng hindi bababa sa isang taon sa araw ng eleksiyon
 • Nakapagbabasa at nakapagsusulat sa Filipino o aliman sa mga lokal na wika
Ang mga Bumubuo sa Sangguniang Panlalawigan
 • Bise Gobernador na siyang nagsisilbing opisyal na tagapangulo nito
 • Mga regular na kasaping nahalal
 • Presidente ng probinsiyal na sangay ng Liga ng mga Barangay sa Filipinas
 • Presidente ng probinsiyal na sangay ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan
 • Presidente ng probinsiyal na sangay ng pederasyon ng mga konseho ng munisipyo at kasamang lungsod
 • Tatlong sektoral na kinatawan: 1 mula sa kababaihan, 1 mula sa mga manggagawang agrikultural o industriyal, at 1 mula sa iba pang sektor gaya ng maralitang tagalungsod, mga katutubong pamayanan, o mga may kapansanan
Mga Kapangyarihan at Pananagutan
 • Pagpapatupad ng mga ordenansa at resolusyon sa pag-aangkop ng mga pondo para sa mga programa at proyekto ng probinsiya
 • Pagpapatupad ng taunan at mga pandagdag na apropyasyon ng probinsiyal na gobyerno
 • Pag-aproba at pagpapasá ng mga ordenansa at resolusyong kailangan para sa pagpapatakbo ng probinsiyal na gobyerno
 • Pagkakaloob ng mga prangkisa at pag-aproba ng mga permiso at lisensiya

Sanggunian: Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991; Task and Responsibilities Checklist na inilabas ng Departmento ng Interyor at Lokal na Pamahalaan

– Rappler.com

Isinalin ni Michael M. Coroza, PhD, ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) mula sa orihinal na Ingles ni Jodesz Gavilan ng Rappler.com 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!