2022 Philippine Elections

#WeDecide: Gawa tayo so Pilipinas – say ikelyaw tayo no 2022

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

#WeDecide: Gawa tayo so Pilipinas – say ikelyaw tayo no 2022
Aya so hashtag tan diparan na pangikobre na Rappler parad Eleksyon ed Pilipinas no 2022. Magmaliw ya gawa tayo so panamili, nipawil ed sikatayo so bansa tayo.
#WeDecide: Gawa tayo so Pilipinas – say ikelyaw tayo no 2022

Kasin onabobon kayo ya say nagawan eleksyon no 2022 diad Pilipinas so magmaliw ya sankaeletan manlapud lad say agawan snap elections apatiran dekada lay apalabas?

Nen taon 2016, sanen nagmaliw ya Presidente si Rodrigo Duterte, et sagpot kon binantayan so kampanya to; sakey a meyor ya analo kontra’d kabkabat iran totoo, sakey ya promdi (toon nanlapud probinsya), ya nampaakan na dabok ed saray Manileño, sakey a politikon masilib ed panamatalo ed saray kalaban to, toon ag-kabat, ya analo panamegley na 16.6 milyon a boto kontra ed 26 milyon nin arom ya binmoto ed apatira ni iran arom ya kandidato.

Balet antis ya asumpal so taon na eleksyon, walay amoriak – amoria tayo – ya sikatayo et aliwan midedeneng ed sakey ya ordinaryon politikon natepel tayo anggad nasumpal so termino to.

Mas dinmakel so pamilyan nanaerasan. Minilyon so naekal ed trabaho, odino ag-makaanap na kimey. Mankakapot iray ankekelag iran negosyo. Anggano iray drayber na jeepney ya manpoprotesta et binagaan ya anggapoy akankien no sikara et mairap odino ompatey la ed eras. Nilibo so ompapatey ed coronavirus. Ag malinew no iner iyuupot so bilyon-bilyon ya dolyar ya binayes. Nilibon angkekelag ya totoon pansususpetsaan ya manguusar tan manlalako na droga et papateyen na saray pupulis tan arom ni iran armadon totoo. Pati iray kritiko tan aktibista et ikukulong. Anggano say bulos ya media et pipileyen. Say impakapanalo na bansa kontra ed panuppiat na China ed kadayatan na Pilipinas et ibabantak ya singa ilo. Unipormadon totoon binagaan ya sarasarag dan akdolan odino paltogen ed bao tan depensaan ni ingen ira na Presidente.

Diad dilin pansasagpot da, mantutultuloy ni so panagdepensa tan panagpaliwawa na saray mangiyagel nen Duterte, diad nambabangil ya paraan, singa ganyan ang Bisaya, ganyan ang taga-Mindanao, ganyan ang siga, ganyan ang mayor, ganyan ang makabayan, ganyan ang ama, ganyan ang lider.

Ah, duga Lider – pakanodnonotan na agnaparaan ya imano ya iiter na media ed saray malabay ya manuley tan ed saray nauleyan no ikokobre tayo, na Rappler, so eleksyon. Anggano anton sagpot so gawaen tayo pian narengel na amin so ey-ey tan pankaukolan na saray totoo, et agtayo nin siansian nasabaan itan.

Balet mangangga la itan natan.

Say Rappler et nandesisyon ya agla usaren so hashtag-slogan ya aminpiga tayo lan inusar ed pangobre tayo na saray eleksyon manlapu lad taon 2013: #TheLeaderIWant.

Say nauna natan parad eleksyon no 2022 et saray managboto. Say kalat tayo et naayat tan  kombinsien iray Pilipino ya ag la susuportaan so sakey ya administrasyon ya anguley diad panamegley na kakapuyan, kaugsan, panagtalaw – ontan to met ed pambusangel ed saray bungay-kanonotan ya kakabusol, balet say singa-ason panagtulok ed say peteg ya kabusol. Kaukolan ya naayat so balang sinansakey, a say pamili to et importante. Nabilang itan. Kaukolan itan.

#WeDecide. Aya so hashtag ya usaren na Rappler tan say komunidad tayo no agew na Lunes, Mayo 10, parad kigapo na pangikobre tayo parad say Eleksyon no 2022 diad Pilipinas.

“Gawa tayo so Pilipinas.” Aya so ikelyaw itayo. Ed pangikobre tayo na saray kampanya tan eleksyon, sano manlilingkor iray kakaiba tayo ed dili dan lokalidad, bawien tayo so pigalang tayo’d bilay, say respeto tayo parad kaptekan, say panangaro tayo parad balang sinansakey, say kagalangan tayo bilang komikimey, say pakayari tayon naitdan na disenten bilay so pamilya tayo. Mansingil tayo ed manepeg ya singilen. Iyapasakey tayo so kanonotan tayo parad pinabang na amin. Idanet tayo, diad arapan na mundo, so soberanya tayo bilang sakey a nasyon.

#WeDecide: Gawa tayo so Pilipinas.

Kayarian tayo so eleksyon. Bawien tayo so Pilipinas.

Gapoan tayo la natan. – Rappler.com

Saya et pamatalos ed salitan Pangasinan manlapud say original a bersyon ya insulat nen Miriam Grace A. Go, #WeDecide: Atin ang Pilipinas – our 2022 battle cry.

Basaen iray arom ya patalos:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!