Christmas in the Philippines

[REFLECTIONS] Siyam na Salita sa Christmas: A

Office for Mission and Identity, Ateneo de Manila University

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[REFLECTIONS] Siyam na Salita sa Christmas: A
Maraming mga bilihin ang nauubos na sa mga tindahan. Tila may hamon ang pagsasaayos ng mga pagtitipon. Subalit isipin natin ito: malapit na sa atin ang pinakamahalagang regalo – ang presensya ng Tagapagligtas

(Ang 9-na-bahaging serye ng pagninilay na ito ay handog ng Office for Mission and Identity ng Ateneo de Manila University. Ito ay ibinabahagi ng Rappler bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Nasa ikalawang bahagi ng artikulo ang English translation ng pagninilay na ito.)

Tunay ngang nakakainis kung wala ang mga kailangan natin. Higit ngayong mga araw, nakakabagot kung may gusto tayong bilhin o ibigay na regalo subalit ubos na ang mga ito sa pamilihan. Ganito rin ang pakiramdam kung nagsasaayos tayo ng gawain at nahihirapang magkalendaryo nito sa taong nais na makasama. Maaaring pinakamahirap pa nga kung mararamdaman nating tila hindi tayo mahalaga sapagkat hindi tayo napaglalaanan ng oras.

May tuwa kapag abot-kamay lamang natin ang mga ninanais. Minsan nga, hindi pa natin napapagtanto ano ang kailangan o pinakamabuti hanggang sa nasa harapan na natin ito. At ganon nga ang saysay ng Pasko: hindi natin batid ang tunay na liwanag at tunay na pag-ibig hanggang sa pinili ng Diyos na maging abot-kamay sa atin. Walang pahirap, hindi na pinahulaan pa, walang pakikipagbuno, hindi pinagkait sa atin iyong siyang kinakailangan upang maging makabuluhan at buo ang ating buhay. Naririto na ang Diyos. Kung kaya, ang totoong kagalakan at kaligtasan ay konkreto at malapit na sa atin.

Sa patuloy na pagiging abala ngayong mga araw, nawa tulutan pa rin natin ang sarili na mamangha sa katotohanang pinadali na sa atin ng Diyos ang lahat sa kanyang pagdating at pakikiisa rito sa ating paglalakbay. Marahil maraming mga bilihin ang nauubos na sa mga pisikal at online na tindahan. Tila may hamon ang pagsasaayos ng mga pagtitipon kasama ang mga mahal sa buhay. Subalit isipin natin ito: malapit na sa atin ang pinakamahalagang regalo – ang presensya ng Tagapagligtas. At dumating na ang pinaka-kailangang kaagapay – ang Diyos. Sa lahat ng ating paghahangad at paghahanap, natugunan na iyong pinakamahalaga. Walang alinlangan, bagaman hindi tayo karapat-dapat, at mula sa hindi matarok na pagnanais na patuloy tayong ibigin, ipinadala ang Mesiyas upang maging abot-kamay natin.

Pattern, Art, Floral Design, Christmas
Nine Words for Christmas: A

It can be annoying when what we need is not readily within our reach. Especially during this time, it can be frustrating when we search for things we want to buy or give as gifts and then find out that what we have been eyeing are out of stock. The same can be true when we are trying to arrange an activity with someone and there is difficulty in scheduling. At worst, we can even feel that we are not important enough for them to make time for us.

There is happiness when we can get a grasp of those that we desire. Sometimes, we don’t even realize what we need or what is best until it is right there in front of us. And that is the essence of Christmas: we did not know true light and true love until God made Himself available to us. There was no difficulty, it was not a guessing game, without struggle, we were not deprived of what is actually necessary for our life to be worthy and complete. God is already here. And thus, real joy and real salvation are concrete and on hand for us.

As these days continue to be busy, may we allow ourselves to marvel at that fact of God making it easy for us when He came and joined us in this journey. Perhaps many items in physical and online stores are becoming out of stock. Maybe there is some challenge in scheduling with loved ones for get-togethers and gatherings. But imagine this: the most important gift of all is within our reach – the presence of the Savior. And the most necessary companion has arrived – God. For all our yearning and searching, the one that matters the most has been answered. Without hesitation, even if we don’t deserve it, and out of an unfathomable desire to continue to love us, the Messiah was sent to be available to all of us.

– OMI Ateneo de Manila University/Rappler.com

This article was first published on the Ateneo de Manila University website.

Adult, Female, Person

Maari pang makabasa dito ng iba pang pagninilay ukol sa Kapaskuhan.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!