Christmas in the Philippines

[REFLECTIONS] May ‘K’ ka ba?

Word and Life Publications

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[REFLECTIONS] May ‘K’ ka ba?
Ikalimang araw ng Simbang Gabi: May K tayong lahat! May KASAMA tayo tuwina, magpahanggang sa wakas ng panahon. At siya ay pahatid, sugo, padala mula sa langit – ang Anak ng Kaitaas-taasan!

(Ang serye ng pagninilay na ito ay handog ng Word and Life Publications tagapag-limbag ng ‘Patnubay sa Misa’ at ‘Euchalette.’ Ito ay ibinabahagi ng Rappler bilang paghahanda sa Kapaskuhan.)

Isaias 7 : 10-14, Lucas 1 : 26-38

Kakaiba ang ating wika… Nagsisimiula ang mga salita sa tinatawag na “kataga” na parang walang ibig sabihin. Pero pag dinagdagan mo ng iba pang kataga ay nadadagdagan ang kahulugan. Halimbawa nito ang “putol.” Pag dinagdagan mo ng “ka” nagiging “kaputol” o bahagi ng isang kabuuan . . . Iyan ang ugat ng salitang “utol” o “kapatid” na nagmula sa “patid” (ka+patid). Iisang “patid” kumbaga ang pinaghugutan.

Kasamahan. Kaisahan. Katipunan (sama+ka, isa+ka, tipon+ka). Ito ang malalaking salitang tinutumbok ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Ang hula ni Isaias sa unang pagbasa ay may kinalaman sa isang anak na lalaking isisilang ng isang birhen na tatawaging Emanuel. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay “ka- piling” natin ang Diyos (ka+piling). Sa ebanghelyo naman ay narinig natin ang katuparan ng pangakong ito na nangyari matapos ang dakilang pagbabalita ng anghel Gabriel kay Maria – ang pagdatal ng isang sanggol na tatawaging Jesus.

Nakatataba ng puso ang balitang ito at ang katuparan ng parehong balita. May K tayong lahat! May KASAMA tayo tuwina, magpahanggang sa wakas ng panahon. At siya ay pahatid, sugo, padala mula sa langit – ang Anak ng Kaitaas-taasan!

May kasama tayo mga ‘tol! May Karamay tayo mga kapatid!

Hindi lingid sa atin ang panulat ng isang Amerikanong manunulat: “Maraming tao ang nabubuhay na tila walang inaasam at inaasahang patutunguhan.” Sa maraming bansang mayaman sa mundo, dumarami ang mga taong nabubuhay – namamatay nang mag- isa. Lagi tayong konektado sa mundo ng gadgets, pero ang marami ay hindi kaugnay nang malalim sa isa’t isa.

Huwag nating sayangin ang magandang balitang dulot sa atin ngayon . . . Hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kapiling at kasama natin tuwina. May K tayo. “O Susi ni David! Halina’t palayain ang mga napipiit sa kadiliman!” – Word and Life Publications/Rappler.com

This reflection is part of the Patnubay ng Misa, which can be downloaded at the Word and Life Publications site.

Here are more reflections and stories about Christmas in the Philippines

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI
Download the Rappler App!